بیماری‎های اتوایمیون یا خودایمنی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس مسئول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

موضوعات


                Ahmed, S. A., Hissong, B. D, Verthelyi, D., Donner, K., Becker, K., & Karpuzoglu-Sahin, E. (1999, October). Gender and risk of autoimmune diseases: Possible role of estrogenic compounds. Environmental Health Perspectives, 107(Suppl 5), 681-686. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1566250/.
2.            Autoimmune statistics [Fact sheet]. (n.d.). Retrieved from .
3.            Cooper, G. S., Miller, F. W., & Pandey, J. P. (1999, October). The role of genetic factors in autoimmune disease: implications for environmental research. Environmental Health Perspectives, 107(Suppl 5), 693-700. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1566257/.
4.            Davidson, A., & Diamond, B. (2001, August 2). Autoimmune diseases. The New England Journal of Medicine, 345, 340-350. Retrieved from http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200108023450506.
5.            Ercolini, A. M., & Miller, S. D. (2009, January). The role of infections in autoimmune disease. Clinical & Experimental Immunology, 155(1), 1-15. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2665673/.
6.            Schmidt, C. W. (2011). Questions persist: Environmental factors in autoimmune disease. Environmental Health Perspectives, 119(6), A248-A253. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3114837/.
7.            May, B. (2017, February 21). "Autoimmune diseases: All you need to know." Medical News Today. Retrieved from https://www.medicalnewstoday.com/articles/311852.php.
8.            Andres E, et al. (2012). Optimal management of pernicious anemia. DOI:10.2147/JBM.S25620
9.            Campbell, AW. (2014). Autoimmunity and the gut. DOI: 10.1155/2014/152428
10.          Goldenberg MM. (2012). Multiple sclerosis review. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3351877/
11.          Hayter SM, et al. (2012). Updated assessment of the prevalence, spectrum, and case definition of autoimmune disease. DOI: 10.1016/j.autrev.2012.02.00
12.          Lebwohl B, et al. (2015). Celiac disease and non-celiac gluten sensitivity. DOI: 10.1136/bmj.h4347
13.          Lerner A, et al. (2015). The world incidence and prevalence of autoimmune diseases is increasing. DOI: 10.12691/ijcd-3-4-8
14.          Manzel A, et al. (2014). Role of “Western diet” in inflammatory autoimmune diseases. DOI: 10.1007/s11882-013-0404-6
15.          Mueller RB, et al. (2014). Is radiographic progression of late-onset rheumatoid arthritis different from young-onset rheumatoid arthritis? Results from the Swiss prospective observational cohort. DOI: 10.1093/rheumatology/ket399
16.          Ritchlin CT, et al. (2017). Psoriatic arthritis. DOI: 10.1056/NEJMra1505557
17.          Stiemsma L, et al. (2015). The hygiene hypothesis: Current perspectives and future therapies. DOI: 10.2147/ITT.S61528
18.          The history of lupus. (n.d.). lupus.org/resources/the-history-of-lupus