خونریزی های غیر طبیعی رحمی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی و رابط فصلنامه دردانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 کارشناس مامایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3 کارشناس ارشد مامایی مراقب سلامت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

4 کارشناس سلامت مادران دانشکده علوم پزشکی سیرجان

موضوعات


اخوان تفتی م, داور ر, نفیسی مقدم ر, لطفی مح, پناهنده علی م. بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص آسیب های بافت آندومتر در بیماران مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحم. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران. 2012;15(21):7-13.
2.  یارقلی ع, زارعیان م, حفیظی س, فاریابی ر, تبرایی آرانی م. مروری بر روش‌های تهاجمی و نیمه تهاجمی درمان خونریزی غیرطبیعی رحمی در طب سنتی ایران. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران. 2017;20(ویژه نامه):46-55.
3.  بیماری های زنان و زایمان دنفورث 2008
4.  خونریزی های غیر طبیعی رحمhttp://clinictaban.com/
5.  دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری وخدمات ادغام یافته میانسالان  - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی