آموزش پیش از ازدواج (دوران عقد)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 عضو هیأت تحریریه فصلنامه بهورز

2 مسؤول دبیرخانه فصلنامه بهورز

موضوعات


میرمحمد صادقی، مهدی.1393، دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور