پیشگیری از بارداری های پر خطر (زنان واجد شرایط دریافت خدمات رایگان فاصله گذاری )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس باروری سالم دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 کارشناس مربی مامایی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی قم

موضوعات


 -  پیمان، ن  و همکاران  «تبیین علل بارداری ناخواسته از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات تنظیم خانواده» دوره19 ،شماره 12،خرداد 1395، مجله زنان مامایی و نازایی ایران
• آقابابایی،س و همکاران «روش های پیشگیری از بارداری در بارداری های ناخواسته» مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 18 ، شماره 4، مرداد و شهریور 1389
• مرتضوی، ف و همکاران «تجربیات زنان نسبت به حاملگی ناخواسته»  مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،دوره 15 شماره 6 ،1390
• دکتر محمد کیا سالار ، سبک زندگی سالم، راهنمای خود مراقبتی خانواده (3) ، ،دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سال 1396
• نامه ها و دستورالعمل های اداره کل سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس ، اداره باروری سالم