روایت تلخ مرگ کودک به علث سوانح و حوادث (غرق شدگی)

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسنده

کارشناس ارشد آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

موضوعات