آشنایی با وسایل استریل کننده و نحوه کاربرد (ضدعفونی-استریل)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی فسا

2 بهورز خانه بهداشت دانشکده علوم پزشکی فسا

موضوعات


مجموعه آموزشی ضدعفونی کننده ها ، گندزداها دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی – مهندس حیدرداراب-مهندس
روح انگیر سلیمان پورو مهندس ابراهیم زلفی 2- کتاب بهداشت محیط از مجموعه کتب آموزش بهورزی 3-کتاب ضدعفونی کننده ها و گندزداها و کاربرد آنها در بهداشت محیط زیست – دکتر کرامت اله ایماندل4- دستورالعمل سموم و گندزداها ( دفتر اداره کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 سایت بهداشت محیط ایران ویراستار : مهندس زهرا سادات شهری نژاد منابع مورد استفاده
راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستان ها و مراکز درمانی . ترجمه: مهندس حمید زارع، دکتر عبدالمطلب صیدمحمدی، مهندس حسن سلی می پارسا، مهدی طالبی، فاطمه نوریان. نشر جامعه نگر. 9313
استریلیزاسیون، ضدعفونی و گندزدایی در محیط های بهداشتی و درمانی، دکتر کیارش قزوینی و دکتر مهدی نوروزی. نشر امید مهر مشهد.
مجموعه آموزشی ضد عفونی کننده ها، گند زداها، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
مجموعه آموزشی ضدعفونی کننده ها ، گندزداها دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، مهندس حیدرداراب-مهندس روح انگیر سلیمان پورو مهندس ابراهیم زلفی
کتاب بهداشت محیط از مجموعه کتب آموزش بهورزی
کتاب ضدعفونی کننده ها و گندزداها و کاربرد آنها در بهداشت محیط زیست، دکتر کرامت اله ایماندل4
دستورالعمل سموم و گندزداها  دفتر اداره کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
سایت بهداشت محیط ایران