عفونت های آمیزشی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی مراغه

2 مربی بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 کارشناس پیشگیری از ایدز و بیماری‌ های آمیزشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


 1. Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S et al. Sexually Transmitted Diseases and Reproductive Tract Infections. Harrison's Manual of Medicine. 17 ed. New York: Mc.Graw.Hill Medical;2012.
2. World Health Organization. Strategies and Laboratory Methodsfor Strengthening Surveillance of Sexually Transmitted Infections. (Module I). Switzerland, Geneva: WHO;2012.