غربالگری کم شیری در3 تا 5 روزگی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 مربی مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 کارشناس برنامه ترویج تغذیه باشیرمادر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 کارشناس مسوؤل آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوعات


  • ·     کتاب مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر، تهیه کننده انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر، با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحدد در ایران(یونسف) به سفارش معاونت سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
  • ·     بسته آموزشی مراقبت ادغام یافته کودک سالم
  • ·     راهنمای جامع مراقبت‌های ادغام کودک سالم گروه مؤلفان الهام طلاچیان و همکاران، چاپ دوم زمستان 1393
  • ·     کتاب مشاوره در مورد تغذیه شیرخوار و کودک خردسال ، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، اداره سلامت کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر