مراقبت دهان و دندان گروه سالمندان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس بهداشت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی مرکزی

2 کارشناس آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

4 کارشناس مسؤول گسترش دانشگاه علوم پزشکی البرز

5 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی البرز

موضوعات


  • عظیمی مهین سادات ، مطلق محمد اسماعیل. زندگی سالم در دوره سالمندی. تهران. انتشارات پژواک آرمان. 1395
  • https://fa.wikipedia.org