آشنایی با مراقبت های پیش از بارداری و گروه های هدف

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مامایی مرکز آموزش بهورزی گناوه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 مربی مامایی مرکز آموزش بهورزی دشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

3 رابط فصلنامه و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

موضوعات


  1. شهلا شهیدی، تأثیر اجرای پروتکل مراقبت قبل از بارداری بر آگاهی زنان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش) / زمستان 1389/10(5)/525
  2. عذرا غفوری، عوامل موثر بر دریافت مراقبت‌های پیش از بارداری در بین مزدوجین زن شرکت کننده در کلاس‌های آموزش قبل از ازدواج کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/دوره6/شماره3/پاییز1397
  3. رویا صفراوغلی آذر، محتوای آموزشی مراقبت‌های پیش از بارداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی; ص 14-4
  4. ناهید جهانی شوراب، بررسی فرآیند مراقبتهای پیش از بارداری بر مبنای الگوی دونابدین در مراکز بهداشتی درمانی مشهد،مجله زنان مامایی و نازایی ایران / دوره شانزدهم/شماره 53/ خرداد 1392/ص 17-7
  5. نهضت امامی افشار و شهرزاد والافر، مجموعه آموزشی بهورزی، مراقبت‌های ادغام یافته سلامت مادران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت، دفتر سلامت خانواده و جمعیت اداره سلامت مادران/1385/ص 7
  6.   مشاوره پیش از بارداری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  7. راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان )بازنگری سوم( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -دفتر سلامت خانواده و جمعیت (اداره سلامت مادران)
  8. محتوای آموزشی مراقبت های پیش از بارداری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  9. مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران ( راهنمای خدمات خارج بیمارستانی ) ویژه ماما- پزشک عمومی