از عفونت زخم و راه های مراقبت از آن چه می دانید؟

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رابط فصلنامه و مدیر گروه گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

2 کارشناس مسئول گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  • سودارث، بیماری‌های عفونی، اورژانس و بلایا
  • مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1393؛ 21) 1 :(1-19
  • مجله دانشگاه علوم پزشکی قم/ دوره دوازدهم، شماره یازدهم، بهمن 1397
  • کتاب عوارض مراقبت‌های درمانی بیمارستانی  محمدحسین عزیزی
  • کتاب درسنامه داخلی جراحی برونر
  • کتاب کمکهای اولیه ویژه بهورزان ویرایش دوم سال 90 دانشگاه علوم پزشکی مشهد