تعریف نشاط و راهکارهای عملی در ارتقای نشاط اجتماعی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 مربی مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

4 کارشناس سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

موضوعات


  • کیا علی اصغر، امیری رقیه. بررسی میزان نشاط اجتماعی و عوامل موثربا آن (مطالعه ای دربین شهروندان 64-15سال شهر اهواز )
  • تمیزی فر، ریحانه، عزیزی مهر، خیام، بررسی رابطه بین اوقات فراغت و نشاط اجتماعی در شهر اصفهان، سال دوم، شماره6، زمستان1394.
  • شریف زاده حکیمه السادات، میرمحمد تبارسید احمد ،عدلی پورصمد. بررسی عوامل موثر برنشاط اجتماعی در ایران : فرا تحلیلی از تحقیقات موجود
  • گلابی، فاطمه، اخشی، نازیلا، مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی، جامعه­شناسی کاربردی، سال 26، شماره پیاپی 58، شماره دوم، تابستان 1394
  • فرجی، طوبی، خادمیان، طلیعه، بررسی نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی، شماره دهم، تابستان1392
  • هزارجریبی جعفر، مرادی سجاد . نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن، مطالعه ای در بین دانشحویان دانشگاه علامه طباطبایی، فصلنامه مطالعات ملی ،سال پانزدهم شماره 4
  • گلابی، فاطمه، اخشی، نازیلا، مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی، جامعه­شناسی کاربردی، دوره 26، شماره پیاپی 59، شماره سوم، پائیز 1394
  • خادمیان، طلیعه، فرجی، طوبی، عوامل اجتماعی موثر در نشاط اجتماعی دانشجویان
  • پایگاه خبری تحلیلی (entekhab.ir/001UDO). نشاط اجتماعی عوامل و راهکارها
  • سایت خبری http://psychnews.ir/5637/5637.html