نشانگان اقدام بموقع (شناسایی علایم اختلالات روان‌پزشکی....)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس واحد سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 کارشناس مسؤول بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رابط فصلنامه بهورز

موضوعات


  • Wolfe, D.A. What parents need to know about teens risk taking: strategies for reducing problems related to alcohol, other drugs, gambling and internet use. CAMH, Toronto, Canada. 2011.
  • محمدی، مسعود؛ ویسی رایگانی، علی اکبر؛ جلالی، رستم؛ قبادی، اکرم؛ عباسی، پروین. شیوع اختلالات رفتاری در کودکان ایران(مطالعۀ مروری سیستماتیک و متاآنالیز). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.1397، 28(169): 91-181
  • اقدام به موقع: شناسایی مشکلات سلامت روان و مصرف مواد در کودکان و نوجوان (راهنمای خانواده ها و مدارس). تهیه شده توسط ادارۀ پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد، دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.1394.
  • 5-ممتاری، سعید. بستۀ آموزشی نوجوان سالم من، (راهنمای آموزشگران). تهیه شده توسط دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. 1394.