گوناگون( جهت یابی به کمک عناصر و عوامل طبیعی)

نوع مقاله : گوناگون

نویسندگان

1 کارشناس توسعه شبکه و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس مسؤول برنامه پزشک خانواده روستایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


آموزش راهنمایان طبیعت گردی ، دفتر برنامه ریزی آموزشی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری