چگونگی تشویق صحیح مردم به مشارکت در حوزه سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکزآموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

2 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

موضوعات


1- امینی، علیرضا و حجازی آزاد، زهره. 1386.تحلیل و ارزیابی نقـش سـلامت و بهداشـت در ارتقای بهره وری نیـروی کـار در اقتصـاد ایـران، فصـلنامه پژوهش های اقتصـادی ایران، شماره ،30دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
2- بیاتی، محسن؛ اکبریان، رضـا؛ کاوسـی، زهـرا؛ صـدرایی جـواهری و همکاران.1391. تعیین کننده های اقتصـادی- اجتمـاعی سـلامت در کشـورهای غـرب اقیـانوس آرام: تحلیـل داده هـای ترکیبـی، فصـلنامه علمـی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره47.
3- جعفری، حمید و کریمی، سعید.1391. تاثیر آزادی اقتصـادی بـر شـاخص هـای سـلامت: مقایسه ایران با سایر کشورهای خاورمیانه، دومین سمینار اقتصاد سلامت.
4- Abedi S.A.(2006). The place of foster in developmentwith emphasis on participation. Journal of Rural and Development، 137-169.
5- Piran P. (2003). Social development and its necessity in Iran. Journal of social Welfare؛ 10: 121-154.
6- Verba، Sidney. Nie، Norman، &kino، jao.(1978).  Participation and Political equality: a sevennation comparison، Cambridge and Newyork، Cambridge university press.
7-     Cline، R. J.، & Haynes، K. M. (2001). Consumer health informationseeking on the Internet: The state of the art. Health EducationResearch، 16(6)، 671.
Cotton، Shelia R.، & Gupta، Sipi S. (2004). Characteristics of online and offline health information seekers and factors that discriminate between them. Social Science & Medicine 59، 1795-1806