سناریوی مرگ مادر (خونریزی)

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسنده

کارشناس ارشد آموزش پزشکی، کارشناس مادران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

موضوعات