راهکارهایی برای شیردادن به نوزادانی که شیر نمی‌خورند

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

2 کارشناس نوزادان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

3 کارشناس کودکان شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

4 رابط فصلنامه و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

موضوعات


× برکاتی، سید حامد؛ سعدوندیان، سوسن؛ علایی ، شهناز؛ فریور،مریم؛ همایونفر، نسرین"راهنمای مادران برای تغذیه با شیر مادر ،پاسخ به سوالات رایج مادران"  انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یونیسف، 1390
× ترجمه انجمن علمی تغذیه با شیر مادر ایران ؛"حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک"  ؛ 1391
× ترجمه علایی ، شهناز؛ میر سید علیان ، منیر السادات؛ طاهری، مجذوبه؛  فریور ، مریم ؛تشکری،نغمه؛ "مشاوره  در مورد تغذیه شیرخوار و کودک خردسال "  1389
× ترجمه فیوض یوسفی، شیدا؛ قرنجیک ،عزیزه ؛ عرب عامری، فاطمه؛ کردی، خدیجه؛ عارف نیا، سراج‌الدین؛ پرهیز ، جبار؛ صداقت ، مهدی ؛هنرور، محمدرضا؛ "راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان"؛انتشارات اندیشه ماندگار؛ 1397
× برکاتی، سید حامد؛ راوری، محمود؛ عزالدین زنجانی ناهید سعدوندیان، سوسن؛ فریور، خلیل؛ "راهنمای آموزش مادران باردار در مورد تغذیه با شیر مادر" انتشارات اندیشه ماندگار؛  1397
× فصلنامه شیرمادر در زمینه سلامت مادر وکودک، انجمن علمی ترویج تغذیه با شیرمادر- سال هجدهم شماره69، سال1396.www.shirmadar.com)
×  تغذیه با شیر مادر. مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد. نسلی سالم با شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی ایران