خودمراقبتی در سالمندی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش و بازآموزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

3 مدیر گروه مدیریت شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز

4 کارشناس مسئول گسترش و توسعه شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز

موضوعات


× سلیمی فاطمه، گرمارودی غلامرضا، حسینی مصطفی، باطبی عزیزاله.بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمراقبتی در بهبود کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش مراکزبهداشتی درمانی شهر زنجان.مجله آموزش و سلامت جامعه. 1394; 2: 28-37
× حیدری محمد،شهبازی سارا.بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان.نشریه پرستاری ایران،اردیبهشت 91،دوره 25(شماره75):صفحه8-1
× پرورشان سکینه،شمسعلی نیا عباس،حاجی احمدی محمود،جهانشاهی مهری.تاثیر توانمندسازی خانواده محور بر تهدید درک شده و خودکارآمدی سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط.فصلنامه سلامت و سالمندی خزر،بهار و تابستان96،شماره 1:صفحه 63-53
× کتاب مدل اجرایی خودمراقبتی در برنامه های سلامت خانوادهدکتر محمد اسماعیل مطلق-دکتر فرنوش داودی-دکتر مسعود احمدزاده اصل-1393                               
× Sahebzamani N، Mehrabiyan F، Asgharzadeh AR. Determine  the Satisfaction Level of Services which are given to Elderly in Rasht Disabled and Elderly Residential. J of Guilan University of  Medical Sciences 2008;68: 34-41. (Persian)
× Shahbazzadgan B، Frmanbr R، Ghanbari A، Atrkar Z، Adib M. The effect of regular exercise on selfesteem in elderly residents in nursing homes. J Ardabil Univ Med Sci 2009;4(8): 387-93. (Persian)
× Masoodi R، Khayeri F، Safdari A. Effect of selfcare program based on the Orem frame work on self concept in multiple sclerosis patients. J GorganUniv Med Sci 2010;12(3): 37-44. (Persian)
× Soderhamna O، Lindencronaa C ،Christina A. Ability for self-care among home dwelling elderly people in a health district in Sweden. J Nursing Studies 2000;37: 361-8.
× Azadbakht M، Garmaroudi GH، Taheri Tanjani P، Sahaf R، Shojaeijadeh D، Gheisvandi E. [Health Promoting Self-Care Behaviors and Its Related Factors in Elderly: Application of Health Belief Model]. Journal of Education and Community Health.2014; 1(2):20-29.