گزارش گیری آمار جمعیتی و زیج حیاتی در سامانه سینا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رئیس گروه آمار و تحلیل عملکرد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس ارشد آمار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 کارشناس مسؤول واحدآمار حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 کارشناس مسؤول بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موضوعات


× اطلاعات برگرفته از سامانه سیب، سامانه سینا