آشنایی با بیماری‌های واگیر مشمول گزارش دهی فوری

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی دانشکده علوم پزشکی خوی

2 کارشناس مبارزه با بیماری‌های دانشکده علوم پزشکی خوی

3 کارشناس مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها واگیر دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 کارشناس مسؤول امور بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوعات


  1. 1. راهنمای مراقبت و کنترل بیماری آنفلوانزا: انتشارات مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن و قرنطینه، سال 1388
  2. راهنمای مدیریت بیماری آنفلوانزای پرندگان: انتشارات مرکز مدیریت بیماری‌ها، سال 1387
  3. 3. دکتر محمد نصر دادرس، دکتر محمود سروش، سعیده زاهد انارکی. راهنمای کشوری مراقبت و کنترل بیماری آنفلوآنزا(آنفلوآنزای فصلی-آنفلوآنزای پرندگان-آنفلوآنزای پاندمی).نوبت چاپ: اول، قم، ناشر: مهر امیرالمومنین (علیه السلام)؛ 1388
  4. 1-   Nasr Dadras. Mohammad Md، Soroosh. Mahmood Md، Zahed Anaraki Saeedeh. National Guidelines for Surveillance & control of Influenza (Seasonal Influenza، Avian Influenza، Pandemic Influenza)؛ 2009؛ Qom؛ Mehr-e-Amiralmomenin (peace be upon)