آشنایی با فرمهای سلامت محیط خانوار

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


× سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کار http://samanehjmb.behdasht.gov.ir
× سامانه سیب http://sib.dapa.ir
راهنمای گام به گام تکمیل فرم بهداشت محیط خانوار سامانه سینا  https://sinaehr.mums.ac.ir