پیشگیری از سرطان‌های شایع در میانسالی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر و مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

4 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

موضوعات


Nouraie SM، Khademi H، Bahadori M، cancer registryin Iran: abrief overview. Archives ofIranian medicine 2008،11(5)،577-80
2-کتاب سرطان های زنان در ایران- محمد اسماعیل اکبری-دکتر گوهر محمدی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهار 93 ص 43
3-محمد اسماعیل اکبری و همکاران، سرطان‌های زنان در ایران ، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بهار 93 صفحه 45
4-میترا ذولفقاری و همکاران بررسی عوامل خطر سبک زندگی مردم شهر تهران در ارتباط با پیشگیری از سرطان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.، دوره 21 شماره 1 فروردین و اردیبهشت 92 ص29
5-Oh JK، Lim MK، Yun EH، Lee EH، Shin HR. Awareness of and attitude towards human papillomavirus
infection and vaccination for cervical cancer prevention among adult males and females in Korea: a nationwide
interview survey. Vaccine 2010؛ 28(7): 1854-60 
6. Dimri G، Band H، Band V. Mammary epithelial cell transformation: insights from cell culture and mouse
models. Breast Cancer Res 2005؛ 7(4):171-9
7-مجموع آموزشی بیماریهای غیر واگیر ویژه مربیان بهورزی و مراقبین سلامت
8-بوکلت میانسالان
9-علی حسین زاده و همکاران مجله تحقیقات نظام سلامت/سال هشتم/ شماره دوم/ خرداد و تیر 1391 ص 230
10-. Ferlay J، Shin HR، Bray F، Forman D، Mathers C، Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in
2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer 2010؛ 127(12):2893-917