آشنایی با انواع شوک، علایم و نحوه مقابله با آن

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس برنامه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

موضوعات


× سالاری امیر. جزوه مبانی کمک های اولیه، مدرس اورژانس و مراقبت های ویژه.
× -"عزیزخانی رضا"،"ابوطالبی علیرضا "،"حاج زرگرباشی احسان "، "خواجه باشی حامد" و همکاران.درسنامه جامع اورژانس پیش بیمارستانی جلد اول و دوم. چاپ چهارم. اصفهان: سیمای علوم؛ سال 1395.
× Dorland W. Dorland's Medical dictionary ، 30th ed. 1974؛
× Guyton A. textbook of Medical Physiology؛ 1956.
× سلیمانی؛ محسن. درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی - ج‍راح‍ی‌ ۴، 1384؛1 ؛9-8
× نیک روان؛ ملاحت، کتاب جامع فوریتهای پرستاری
× دکتر عابد سعیدی ،ژیلا (مترجم) و دکتر پارسا یکتا ،زهره (مترجم) جلد 3 کتاب برونر وسودارث (پرستاری داخلی جراحی)
مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، راهنمای بالینی آنافیلاکسی، چاپ دوم، 1394