هرم غذایی و ترویج تغذیه سالم

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

2 کارشناس تغذیه شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

3 کارشناس سلامت خانواده شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

4 مرکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


× مجموعه دستورالعملهای دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
× کتاب اصول تغذیه کراوس.
× پایگاه آموزشی تبیان.
× کتاب تغذیه سالم برای خانواده سالم. خراسانی، صابری. انتشارات دیباج. 1389
× Cunningham FG،Williams Obstetrics 23rd ed 2009
× خبر نامه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد