تغذیه در بیماران کلیوی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

2 کارشناس بهداشت آموزش و باز آموزی برنامه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

موضوعات


× "تذکری زهرا، نمادی وثوقی مریم، زارع مریم".تغذیه وتغذیه درمانی در پرستاری.چاپ اول.تهران:نشرجامعه نگر؛1391:صفحات 144-135
× "فرشچی حمید".کتاب مرجع اصول تغذیه ورژیم درمانی کراوس، چاپ دوم، تهران:نشر بشری با همکاری تحفه:
× صفحات305-325
× "حضرتی مریم، نسابه زهرا ،بیگی بروجنی راضیه".کلیه ومجاری ادراری برونر سودارث،چاپ چهارم ،نشر جامعه نگر،تهران:صفحات 30 -14
× جعفری" "فاطمه،هاشمی" "نسترن،ر ئیسی" "منیره ،بررسی تأثیرآموزش رژیم غذایی برتغییرات فشارخون، وزن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون دربیماران همودیالیزی. مجله بالینی پرستاری و مامایی ،1393؛دوره3  :صفحات 19-13