خود مراقبتی اجتماعی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی مراغه

2 مدیر و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی مراغه

3 کارشناس آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


×     دستورالعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی نسخه  1/0 1394 وزارتی
×   برنامه ترویج و توسعه خودمراقبتی در جمهوری اسلامی ایران برنامه جامع تحول حوزه بهداشت دولت یازدهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، دفتر آموزش سلامت
×   بسته خدمت خود‌مراقبتی، همیاری، مشارکت جمعی، مراکز بهداشتی شهری، روستایی طرح تحول نظام سلامت، ویرایش نخست، معاونت بهداشت وزارت، دفتر آموزش سلامت 1393