پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

2 کارشناس مسؤول سلامت نوجوانان و مدارس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

4 مربی بهداشت خانواده مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

موضوعات


  1. مطلق محمد اسماعیل و همکاران. 1392. راهنمای آموزشی شیوه زندگی سالم. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 80.
  2.  نیک منش، زهرا و همکاران. 1389. عوامل موثر بر رفتارهای مخاطره‌آمیز نوجوانان. مجله علوم رفتاری، 3، 239-233.
  3. 3.  اکبری،م، زارع،ح. 1391. پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان و ارتباط آن با هیجان طلبی و سبک‌های تصمیم گیری. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 1.
  4.  طارمیان، ف. روانشناسی رشد نوجوان .تهران: نشر علم.

5. محمدخانی ، شهرام. مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی و اجتماعی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. شماره2، ص 5 -16.

6. صابری، فضلا...  .  علامه، زهرا.امیدی، راضیه.اسپنان، مرتضی. پیشگیریازرفتارمخاطره‌آمیزدر نوجوانانوجوانان  سنینبلوغ. انتشاراتشهیدحسینفهمیده؛آموزشوپرورشاستان اصفهان،چاپ1389

7. زهرا نیک منش، زهره خسروی، علیرضا کیامنش، شکوه‌السادات بنی جمالی، یحیی کاظمی، عوامل مؤثر بر رفتارهای مخاطره‌آمیز در نوجوانان. مجله علوم رفتاری؛ مقاله پژوهشی، پاییز 1389؛ دوره4، شماره3: صفحات233-239