خودمراقبتی در بهداشت خواب

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا

3 کارشناس مسؤول آموزش وارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان

4 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

موضوعات


v     کیاسالار، محمد.  سبک زندگی سالم (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
v      کیاسالار، محمد. خودمراقبتی در ناخوشی‌های جزئی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).