غربالگری سرطان‌های شایع (کولورکتال، دهانه رحم، پستان)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت سالمندان و میانسالان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی یزد

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی یزد

4 بهورز خانه بهداشت حسن آباد دانشگاه علوم پزشکی یزد

موضوعات