اختلال‌های روانپزشکی منجر به مصرف مواد در نوجوانان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی بهداشت خانواده و مدارس مرکز آموزش بهورزی کهگیلویه و بویراحمد

2 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

3 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

5 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


1-   حسین رضایی، ح؛ محمدعلیزاده، س؛ آگاهی والدین دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر کرمان در مورد علایم سوء مصرف مواد. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1387، (3) 15: 268-261.
2-     عاشوری، م؛ جلیل آبکنار، س؛ دانش آموزان با نیازهای ویژه و آموزش فراگیران. چاپ اول، تهران: انتشارات رشد و فرهنگ1395.
3-   عرب، ع؛ رابطه امید به زندگی، نگرش به رفتار بزهکارانه و تجربه مصرف مواد مخدرل در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه مدارس شیرآباد و مرکز شهر زاهدان. فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی 1396، شماره 28، 168- 149.
4-   محمدخانی، ش. عوامل خطر و حفاظت کننده مصرف الکل، سیگار و سایر مواد در نوجوانان کشور. فصلنامه روانشناسی تربیتی1387، (12)4: 64-37 .
5-   مرادی شکیب، آ؛ قدم پور، س؛ سقایی پورسیفی، م ؛ مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی در نوجوانان عادی و آهسته گام. مجله توانمندسازی کودکان استثنایی1396، (8)21: 43-35.
6-   نصیرزاده، م؛ شریفی راد، غ؛ اسلامی، ا؛ حسن زاده، ا ؛ بررسی مقایسه ای افسردگی، اضطراب و استرس در جوانان 18 تا 29 سال با رفنار و عدم رفتار سوء مصرف مواد. مجله تحقیقات نظام سلامت 1391، (6) 8، 1016-1009 .
7-     کاپلان سادوک، خلاصه روانپزشکی، فصل 52 سوءمصرف مواد در نوجوانان، ص569- 571.
8-     هربرت، مارتین. مترجم: فیروزبخت، مهرداد. نوجوانان و علایم و نشانه‌های روانپزشکی نوجوانان،  فصل هفتم،ص 241.