آشنایی با برنامه اصلاح الگوی غذایی خانوارهای روستایی و عشایری با محوریت زنان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


× دستورالعمل مراحل اجرایی فرآیند آموزش و ترویج  تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی و عشایری، سال 97
× راهنمای آموزش تغذیه در دوران‌های مختلف زندگی (ویژه کارکنان بخش‌های توسعه و رفاه اجتماعی)