سناریوی مرگ کودک

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 رئیس گروه سلامت کودکان و شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس نظام مراقبت مرگ 59-1 ماهه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات