راههای افزایش انگیزه و تعهد کاری در کارکنان و مدیران

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی خوی

2 کارشناس مبارزه با بیماری‌ها دانشکده علوم پزشکی خوی

موضوعات


1. آرین، مهدی. «روش‌های ایجاد انگیزه در کارکنان». ماهنامه داخلی بانک اقتصاد نوین. شماره 74. (اردیبهشت 1394)
2. امیرکبیری، علیرضا؛ امیراحمدی، اعظم. «عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی». نشریه مدیریت کسب و کار
3. حسینی، سیدمهدی؛ مهدی زاده اشرفی، علی. «شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی». نشریه پژوهشگر