روش ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآوردههای سلامت محور

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس بهداشت محیط و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


دستورعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب‌گذاری فرآورده‌ای غذایی و آشامیدنی (سازمان غذا و دارو)، شهریور 1393