تست‌های حاملگی، آزمایش‌ها، سونوگرافی و... را جدی بگیرید

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکزآموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

2 کارشناس مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

3 مربی مرکز آموزش بهورزی شهریار دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 کارشناس آموزش بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوعات


  1.  ترکستانی، فرحناز؛ امامی‌افشار، نهضت؛ بخشنده، مرضیه؛ جلیلوند، پوران و... «مراقبت‌های ادغام یافته سلامت مادران»؛ تجدید نظر هفتم سال 1395
  2. دستورالعمل غربالگری ناهنجاری‌های جنینی اداره سلامت مادران وزارت بهداشت سال 1390
  3. دستورالعمل آزمایش‌های معمول دوران بارداری اداره سلامت مادران وزارت بهداشت سال 1395
  4. مراقبت‌های ادغام یافته سلامت مادران (راهنمای خدمات خارج بیمارستانی) ویژه دانش آموخته مامایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.1395
  5. دستورالعمل اجرایی پیوند برنامه‌های کنترل HIV و سلامت باروری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازبینی بهار 1396
  6. آخرین دستورالعمل‌های کشوری برنامه سلامت مادران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی