برنامه‌های خدمات سلامت دهان و دندان بعد از طرح تحول سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

رابط فصلنامه و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

موضوعات


×     دستورعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده نسخه 18
×     دستورعمل اجرایی ارایه خدمات سلامت دهان و دندان با فعال سازی واحدهای دندانپزشکی شبکه بهداشتی، درمانی کشور