رعایت بهداشت در عرضه و فروش موادغذایی الزامی است

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بهداشت محیط و مربی بهداشت مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بم

2 مربی بهداشت محیط مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

3 رابط فصلنامه و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

موضوعات


×     کلیات بهداشت محیط، مرکز سلامت محیط و کار. 1388
×     مجموعه قوانین و مقررات مربوط به موادغذایی، آرایشی و بهداشتی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
×     مرادیان، مهندس فاطمه. توبه خاک، میمنت و همکاران. «بهداشت موادغذایی به زبان ساده»
×     بهداشت موادغذایی ویژه بهورزان
×     حلم سرشت، پریوش و دل‌پیشه، اسماعیل «اصول و مبانی بهداشت محیط»
مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی