آشنایی با اهمیت بیماری «هاری»

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

3 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

4 کارشناس مسئول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

موضوعات


×     انصاری شیرازی، علی بن حسین: اختیارات بدیعی ( تالیف770 ق )، تصحیح محمدتقی میر،پخش رازی تهران1371
×   سیمانی سوسن، «ارزشیابی سرولوژیک روش‌های سرونوترالیزاسیون درافراد ایمن شده علیه هاری»، پایان نامه، 1373دانشگاه علوم پزشکی تهران
×     عزیزی، فریدن؛ فیاض، احمد، «اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های شایع در ایران». انتشارات خسروی ویراست سوم سال 1389
×     راهنمای کشوری مبارزه با هاری 1383 تهران مرکز نشر صدا (زیر نظر کمیته فنی کشوری هاری)
×     فیاض، احمد، «بازآموزی هاری»، ماهنامه نظام دامپزشکی، ماهنامه ششم، شهریور1390
×     مرجانی، مهدی. خاتم بخش، دانیال؛ «راهنمای بهداشت، نگهداری و تربیت سگ» سایت کتابخانه مجازی تک کتاب
×     سیمانی سوسن، «بیماری هاری»، تهران، انیستیتو پاستور ایران، 1383
×     برنامه و دستورالعمل های اجرایی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی‌در سال 1396
ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران سه شنبه 12 اردیبهشت 1396