خودمراقبتی در فضای مجازی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر گروه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 کارشناس مسؤول آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

5 عضو هیأت علمی‌دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

موضوعات


×     رسانه‌های دیجیتال و سلامت/ تالیف: مهندس امیر حسین اسدی و همکاران
×   چگونه سلامتی خود را در محیط رسانه‌های دیجیتال حفظ کنیم. دستورعملی برای کودکان /تألیف مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی ویرایش دوم بهار 1390
×   چگونه از کودکان و نوجوانان در محیط رسانه‌های دیجیتال محافظت کنیم(دستورالعملی برای والدین، معلمان و مربیان) ترجمه و تألیف: مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال  ویرایش اول پاییز 1389
×     راهنمای اصول خودمراقبتی در سلامت روان و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد