سل و مقاومت دارویی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش بهداشت و مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

2 کارشناس مسؤول سالمندان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

موضوعات


×ناصحی، مهشید؛ میرحقانی، لیلا؛ کتاب  راهنمای کشوری مبارزه با سل تهران: اندیشمند، 1389
×پورحاجی باقر، مریم؛نصرالهی محترم و همکاران،«مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به داروهای ایزونیازید و ریفامپین»،مجله علمی‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل:اردبیهشت 1391، دوره،14 شماره  3 پی در پی 66؛از صفحه 66تا صفحه72.
×آخرین دستورعمل کشوری درمان سل