چالش‌های پیش روی نظام سلامت در ایران

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مسؤول دفتر فصلنامه بهورز

2 مدیرتوسعه شبکه وارتقا سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

4 کارشناس مسؤول آمار دانشگاه علوم پزشکی همدان

موضوعات


×  بررسی طرح تحول سلامت(چالش‌ها و راهکارها)، دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی، آبان1396
× علیدادی،ابوذر. عامریون،احمد. سپندی،مجتبی و همکاران «فرصت ها وچالش های وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در اجرای اصلاحات در نظام سلامت»مجله پژوهش سلامت، دوره1، شماره3 ، بهار 1395.
× قنبری،عاطفه. مودب، فاطمه. حیدرزاده،آبتین جعفرآقایی. براری، فاطمه«طرح تحول نظام سلامت؛نگاهی نو به ارایه خدمات سلامت:چالش‌های فرا روی آن» مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم،دوره بیستم،شماره اول،پیاپی6 ، بهار1396
×     سلامت در جمهوری اسلامی ایران، تألیف علیرضا مرندی، فریدون عزیزی، باقر لاریجانی، حمیدرضا جمشیدی و همکاران