یک تجربه یک درس با تأکید بر تجارب تیم سلامت به بهورز

نوع مقاله : یک تجربه یک درس

نویسندگان

1 بهورز خانه بهداشت آویز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 بهورز خانه بهداشت نیازبلاغ دانشگاه علوم پزشکی کردستان

موضوعات