سلامت برای همه(نگاهی به شعار سال 2018 سازمان جهانی بهداشت)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

سردبیر فصلنامه بهورز

موضوعات


امیری، فرهام؛ قاسمی، ساسان. 1381. «بازاریابی اجتماعی»، انتشارات ارکان دانش