غربالگری ناهنجاری‌های مادرزادی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مدیر مرکز آموزش بهورزی بوئین‌ زهرا دانشگاه علوم پزشکی قزوین

موضوعات


×     دستورالعمل کشوری غربالگری ناهنجاری جنینی
×     بارداری و زایمان ویلیامز 2014
×     جنین شناسی پزشکی لانگمن ترجمه روشنک قطبی وهمکاران، سال 1391 
 
CVS: Charonic Villus Sampling.1
2.NTD: Neural tube defects
حضور تعداد غیرعادی کروموزم‌ها در یک سلول است به عنوان مثال 45 یا 47(آنوپلویید) Aneuploidy:.3
کروموزوم به جای معمول 46 کروموزوم حالتی که در آن سه دسته کروموزوم وجود دارد(تریپلوییدی)Triploidy:.4
5.NT: Nuchal-translucency