تغذیه سالم در میانسالان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر و مربی مرکز آموزش بهورزی صحنه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 کارشناس نظارت بر موادغذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 مدیر و مربی مرکز آموزش بهورزی باغملک دانشگاه علوم پزشکی اهواز

4 مربی مرکز آموزش بهورزی باغملک دانشگاه علوم پزشکی اهواز

موضوعات


×  سایت وزارت بهداشت، خبرگزاری ایسنا، نوشته دکتر پریسا ترابی و دکتر نسرین امیدوار
×  www.behdasht.gov.ir
×  تغذیه صحیح، انتخاب درست موادغذایی، سلامتی، سوسن فدایی،1392