با روش‌های پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری دیابت در گروه سنی میانسالان و سالمندان آشنا شوید

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

4 کارشناس مسؤول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

5 کارشناس سالمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  • برنامه کشوری پیشگیری وکنترل بیماری دیابت، دستورالعمل ویژه کارشناس مراقب سلامت خانواده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ معاونت بهداشت، واحد مدیریت بیماری‌های غیرواگیر
  • کتاب دیابت راه درمان: تالیف دکتر هادی هراتی، انجمن اطلاع رسانی دیابت (گابریک)
  • سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر محمود خدادوست، معاون طب سنتی ایرانی اسلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سلامت
  • سایت دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و درمان     iec.behdasht.gov.ir
  • مجموعه چهار جلدی راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی، دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت
  • سالمندی پویا، تهیه کننده سازمان بهداشت جهانی، ترجمه حمید توکلی قوچانی و محمد رضا آرمات
  • مجموعه بهداشت سالمندان، ترجمه فریده جبروتی و مهتاب علیزاده
  • مراقبت های بهداشتی اولیه در سالمندان ایران، تالیف دکتر شهربانو مقصود نیا با همکاری سازمان بهداشت جهانی 
  • راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته سالمند ویژه غیر پزشک، دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت