مراقبت‌های تغذیه‌ای در دوران و پیش از بارداری

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه

3 کارشناس مسؤول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بم

4 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بم

5 کارشناس سلامت مادران دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


* مجموعه آموزشی تغذیه برای تیم سلامت در برنامه پزشک خانواده
* راهنمای کشوری تغذیه دوران بارداری و شیردهی از مجموعه کتاب‌های تغذیه برای پزشک خانواده
* راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، دفتر بهبود تغذیه جامعه
* تغذیه در دوران‌های مختلف زندگی ویژه کارکنان، بخش‌های توسعه و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی