برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس پیشگیری و مراقبت بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 کارشناس بیماری‌های غیرواگیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4 کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


×  برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی، معاونت بهداشت، مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، اداره قلب و عروق برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا، متن آموزشی بهورز
×   راهنمای خدمات میانسالان (بسته خدمات نوین سلامت میانسالان)
×   آخرین نسخه Irapen
مجموعه دستورالعمل های کشوری نظام مراقبت بیماری‌های غیر واگیر