احیای پایه قلبی ریوی در کودکان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس کودکان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


کتاب بچه‌های کوچک، آسیب‌های بزرگ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ اداره سلامت کودکان