پرونده الکترونیک سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

متخصص پزشکی اجتماعی و کارشناس گروه مدیریت برنامه های سلامت مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت

موضوعات


  1. مقاله ارایهمدلیبرایبهبودپرونده هایپزشکیباایجادپروندهالکترونیکسلامت. سلمانیمجاور حمیدرضا،کرد مصطفی پور محبوبه،منصورکیایی کوکب، عموزادخلیلیفاطمه،قوی کوتنایی نگین.  مجلهدانشکدهپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیتهران،آبان1396:دوره75،شماره8:صفحات 554-549
  2. مقاله نقش پرونده الکترونیک سلامت در ارایه اطلاعات بهداشتی. فخرزاد مریم، فخرزاد نورالهدی، دهقانی مریم. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی. ۱۳۹۰: دوره ۲، شماره 4: صفحات 40-31